New doctoral student position available

We are currently looking for a bright and driven doctoral student to study the ongoing transformation of the police. See specifications below, the add can be found here (look for “företagsekonomi” and “management”:

Vi söker en driven och ambitiös doktorand i ett projekt med fokus på polisiär- och civil personals arbete och meningsskapande i den pågående förändringen av den svenska polismyndigheten. Tillträde  2015-09-01 eller enligt överenskommelse.

Projektet syftar till att studera omorganisationen av den Svenska polismyndigheten, vilket är en av de största omorganisationerna i Sverige. Projektet vilar på en organisationsteoretisk grund och exempel på forskningsfrågor inkluderar, men är inte begränsade till, konsekvenserna av förändrade rutiner, identitetens betydelse i en ny roll, nya arbetsuppgifter under upprätthållandet av samhällskritiska funktioner, materiellt och emotionellt meningsskapande, betydelsen av tid och plats. Inom dessa breda ramar finns det stora möjligheter för en doktorand att själv definiera sitt intresseområde. Projektet är en del av forskningsmiljön www.TripleED.com inom vilket ett flertal projekt inryms. TripleED är baserad vid managementsektionen på USBE.

Arbetsuppgifter

Som doktorand skall du förutom kurser göra en självständig studie inom projektet. Du förväntas bidra till forskningsmiljön genom att aktivt delta i seminarier, konferenser och andra forskningsaktiviteter som stödjer din forskning och forskningsmiljön i stort. I TripleED bedrivs ett flertal projekt med forskare från andra länder. Arbetet kan därför komma att inbegripa kortare resor.

Vid behov kan du även delta i grundutbildning och/eller annan institutionsverksamhet upp till 20 % av arbetstiden. I sådana fall förlängs anställningen i motsvarande grad.

Behörighet och urval till forskarutbildning

  • Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
  •  Särskild behörighet för antagning till forskarutbildning i företagsekonomi kräver godkända kurser inom företagsekonomi eller motsvarande ämne omfattande minst 90 högskolepoäng, inkluderande ett självständigt arbete omfattande minst 15 hp.
  •  God analytisk förmåga samt goda kunskaper i svenska och engelska.
  •  Forskningen bedrivs som en del av en större projektmiljö och stor vikt läggs vid sociala egenskaper.
  •  Extra meriterande med en eller flera examina med fördjupning inom organisation- och/eller management, eller motsvarande ämnen, dokumenterad god förmåga att skriva vetenskapligt eller populärvetenskapligt samt tidigare erfarenhet av polisverksamhet i vid bemärkelse.

Bedömning av behöriga sökande grundar sig på den sökandes meriter och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Ansökan

Ansökan skall innehålla (på svenska):

  • Personligt brev med redogörelse för forskningsintresse och motivation till att söka forskarutbildningen (2 sidor)
  • CV
  • Kopior av betyg och examensbevis
  • Kopia på uppsats/examensarbete
  • Namn och kontaktuppgifter till minst 2 referenspersoner

Övriga upplysningar

Arbetstiden tillbringas i Umeå.Information om forskarutbildningen i företagsekonomi , inklusive dess allmänna studieplan, finns på www.usbe.umu.se/enheter/fek/utbildning/forskarniva/

Ansökan görs via e-rekryteringssystemet MyNetwork Pro senast 2015-08-03.

This entry was posted in Positions. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *