Research funding for a research exchange program addressing the grand challenges of today´s society

Today we received the news that we have received funding from Riksbankens Jubileumsfond for a research exchange program addressing the grand challenges of today. Please find the summary in Swedish and English below.

Sammanfattning på svenska
Programmets syfte är att skapa en plattform för samarbete samt ökad lokal exponering för internationell organisationsforskning i toppklass. Utbytet är ett led i att utveckla den teoretiska och metodologiska kompetens som stora samhällsutmaningar kräver. Nio forskare som samtliga är experter på sitt respektive område har bjudits. Varje inbjuden forskare följer förutbestämda aktiviteter kopplade till programmets övergripande syfte. Forskningsutbytet arrangeras av forskningsmiljön TripleED vid managementsektionen på Handelshögskolan, och sker i samarbete med två forskningsprofiler vid två andra institutioner på Umeå universitet.

Summary in English
The purpose of the research exchange is to create a platform for collaboration, and locally increase the exposure to international top-level organization theory research. The exchange is part of a larger strategy to develop the theoretical and methodological competence that is required to take on the grand challenges of today’s society. Nine scholars that are experts in their field are invited. Each visit will include pre-set activities associated with the purpose of the exchange program. The exchange is organized by the Extreme Environments – Everyday Decisions research environment at the management section at Umeå School of Business and Economics, Umeå university in collaboration with two research profiles at other departments on Umeå University.

This entry was posted in Extreme contexts, Funding. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *